Energikommisjonen

 
 
Post cover
Image courtesy of "NTB Kommunikasjon"
LO om Energikommisjonen: Kraft, kraft og mer kraft - over hele landet | LO

LO stiller seg bak Energikommisjonens hovedkonklusjon, som er: «Mer av alt – raskere».


Pressemelding Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. - Skal vi lykkes må omstillingen gjennomføres slik at folk har en jobb å gå til. Det viktigste tiltaket for å sikre norsk konkurransekraft på sikt, er mer kraftproduksjon, sier Tomasgard. Hvis vi ikke løser dette risikerer vi at arbeidsplasser utraderes, sier LO -leder Peggy Hessen Følsvik. - Vi må ha mer kraft for å få opp nye næringer. Formålet er en bred mobilisering for et nytt tverrpolitisk kraftløft. Vi i kommisjonen foreslår at en større andel av verdiskapingen fra vindkraft på land skal gå til vertskommunene. Et bredt flertall i Energikommisjonen mener krafttilgangen innen 2030 må økes med 40 prosent fra dagens nivå. Uten kraft klarer vi ikke å gjennomføre nødvendige klimakutt, sier Hessen Følsvik. Kommuner som bidrar aktivt både til egen selvforsyning av kraft, og til et nasjonalt kraftoverskudd. - Vi trenger flere kraftkommuner i dette landet.
show more
Post cover
Image courtesy of "E24"
Energikommisjonen: – Behov for et taktskifte

Flertallet i kommisjonen mener at Norge frem mot 2030 bør ha et mål om 40 terawattimer (TWh) ny produksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft, og et ...


– Vi er redde for at dette kan bli et frontalangrep på norsk natur. ‒ Energikommisjonen viser hvordan det er mulig å løse energikrisen med det systemet vi har i dag. Av den grunn er det behov for nye og kraftfulle tiltak», skriver Energikommisjonen. Skal vi unngå at strøm blir et dyrt knapphetsgode, og sikre nok tilgang på kraft til levelige priser, så trenger vi mer av vind, sol og vann og vi kan ikke vente. – Dette er en marsjordre til regjeringen. Vi må ha en storstilt satsing på energieffektivisering, og det må bygges ut mer nett, sier hun. Dette er grunntonen i måten EU i dag tilnærmer seg klimautfordringen og den pågående energikrisen», skriver kommisjonen. Dette påpeker energikommisjonen, og det er regjeringen allerede godt i gang med, sier Støre. Det krever ekstraordinære tiltak på kort sikt», skriver den i sin Dette er en situasjonsforståelse regjeringen deler, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Oppdraget var å finne ut hvordan Norge kan sikre kraftoverskudd på sikt, og unngå langvarig høyere strømpriser som kan ta knekken på norsk industri. Det er langt mindre enn de målene den etterlyser.
show more
Post cover
Image courtesy of "borsen.no"
- Nok et mageplask

Regjeringens energikommisjon slår fast at det haster å få fart på kraftproduksjonen i Norge. Rødt freser mot konklusjonen til utvalget.


- Det bør legges til rette for utbygging av havvind langs hele kysten. - Vår oppgave er å kutte utslipp og skape jobber. Kommisjonen sier det MDG har sagt i årevis om å satse på fornybart, sier Berg. Vi når ikke klimamålene om det ikke spares mer strøm og produseres mer kraft. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har satt ned en energikommisjon som ikke kommer med ett eneste tiltak for å få ned prisene for folk og næringsliv nå, sier Sofie Marhaug (Rødt) til Dagbladet. - Dette er en situasjonsforståelse regjeringen deler.
show more
Post cover
Image courtesy of "steigan.no - Mot Dag - A winner is a dreamer who never gives up"
Kort om energikommisjonens rapport - steigan.no

Vi er etter hvert blitt vant til at kraft- og miljøpolitikerne bløffer om norsk energipolitikk. Nå er det også tendenser til at Akademia forvrenger ...


Sørgård sa mye om viktigheten av at kommunene inkorporeres i planleggingen av vindkraft, både når det gjelder saksbehandlingen og når det gjelder «verdiskapningen». Norge kan ikke importere «billig vindkraft» fra EU. – Et ledd i «prissmitten» fra EU. Det er ufattelig at også en professor skremmer med at «tørrår» vil komme på løpende bånd, når kraftbransjen og politikeren annen hver dag skremmer med at været i Norge skal bli «villere og våtere». Norge har i dag rikelig med kraft, og gode muligheter for ny, annen kraft enn vindkraft når behovet måtte oppstå. Den ustabile vindkrafta skal etter hvert – i stedet – brukes av norske husstander, mens den stabile vannkrafta skal brukes til eksport og til sokkelen.
show more
Post cover
Image courtesy of "E24"
Energikommisjonen legger frem rapport

Rapporten handler først og fremst om Norges langsiktige kraftbehov, og ikke om de høye strømprisene som har skapt bekymringer for industri og husholdninger i ...


– Vi er redde for at dette kan bli et frontalangrep på norsk natur. Flere analysemiljøer anslår at Norge vil trenge svært mye kraft for å nå klimamålene og bygge ut ny industri, mens det knapt bygges ut noe ny kraftproduksjon. ‒ Energikommisjonen viser hvordan det er mulig å løse energikrisen med det systemet vi har i dag. – Skal vi nå klimamålene trengs det 40–50 TWh kraft frem mot 2030. Energikommisjonens rapport er klinkende klar på at Norge må gire opp kraftutbyggingen vesentlig, og at det haster. Skal vi unngå at strøm blir et dyrt knapphetsgode, og sikre nok tilgang på kraft til levelige priser, så trenger vi mer av vind, sol og vann og vi kan ikke vente. Av den grunn er det behov for nye og kraftfulle tiltak», skriver Energikommisjonen. – Vi trenger mer kraft, mer nett og mer effektiv energibruk for å sikre lave og stabile strømpriser. Dette er grunntonen i måten EU i dag tilnærmer seg klimautfordringen og den pågående energikrisen», skriver kommisjonen. Det krever ekstraordinære tiltak på kort sikt», skriver kommisjonen i sin Dette er en situasjonsforståelse regjeringen deler, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Oppdraget var å finne ut hvordan Norge kan sikre kraftoverskudd på sikt, og unngå langvarig høyere strømpriser som kan ta knekken på norsk industri.
show more
Post cover
Image courtesy of "Nettavisen"
Terningkast 2 til Energikommisjonen

Kjell Erik Eilertsen er sivilingeniør og MBA, med blant annet erfaring fra olje- og finansbransjen. I den ferske podkasten Ness, se over eller lytt under, ...


12 min Som mener at Stortinget bevisst fikk ble foret med feilinformasjon om fremtiden til det europeiske energisystemet da de vedtok de to siste utenlandskablene i 2013. Det vil si at noe må produsere når vinden ikke blåser og solen ikke skinner, forklarer Eilertsen.. Og andre utslippere kan kjøpe de kvotene som olje- og gasselskapene kjøpte før. – Det første er elektrifisering av sokkelen. I ett år, og fire måneder på overtid, har Energikommisjonen arbeidet.
show more
Post cover
Image courtesy of "Dagsavisen"
Energikommisjonen: Det haster å få fart på kraftutbyggingen

Av Isabel Bech/NTB og Steinar Schjetne/NTB. – Dagens planlagte utbygginger er av begrenset størrelse. Skal vi sikre kraftoverskudd i framtiden, ...


[Reagerer på barnas skjermbruk på skolen](https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/2023/01/31/reagerer-pa-barnas-skjermtid-pa-skolen-na-blir-det-tema-pa-debatten/) ] [Hold deg oppdatert. [Det er lettere å få jobb om du er i jobb. – Regjeringen må lytte til flertallet i Energikommisjonen som sier de må bygge ut Sørlige Nordsjø II slik forrige regjering la til grunn. Høyre har fremmet en rekke forslag om dette i Stortinget det siste året, men regjeringen har så langt levert mer prat enn handling, sier Høyres Nikolai Astrup. - Utbygging av vindkraft til havs må raskt komme i gang, med tidlig naturkartlegging og en langsiktig plan både for havvind og havnett. Flertallet mener at staten og produsenter bør inngå frivillige avtaler om utbygging av 7 TWh ny vannkraft.
show more
Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"
Energikommisjonen anbefaler massiv utbygging for å hindre kraftunderskudd i framtida

Strømforbruket vil øke betydelig de kommende tiårene. Det er behov for en massiv kraftutbygging – raskere enn vi har lagt opp til nå, ...


Det er derfor viktig å få den på plass, sa Sørgard. Det som er konsesjonsgitt så langt, tilsvarer 6 terawattimer. Skal vi sikre kraftoverskudd i framtiden, må vi ha et taktskifte, sa leder Lars Sørgard for Energikommisjonen.


Post cover
Image courtesy of "Huseierne"
Energikommisjonen: Energisparing og egenproduksjon like viktig som ny kraftutbygging!

Onsdag 1. februar la Energikommisjonen frem sin rapport, og den er positiv lesning for landets boligeiere. De anbefaler blant annet endring av Enovas mandat ...


Samtidig må det jobbes for å få på plass en forpliktende handlingsplan med tilhørende tiltakspakke, sik at man kan nå det overordnede målet om å utløse det store potensialet som ligger i energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Det er ekstremt viktig at Energikommisjonen nå slår fast at det er et like stort potensial for energieffektivisering og lokal energiproduksjon frem mot 2030, som det er i de store og langsiktige kraftutbyggingene. Vi har ikke tid til å vente på flere utredninger som slår fast det samme, nemlig at energieffektivisering og egenproduksjon av strøm i folks boliger er et helt avgjørende bidrag til felleskapet, kraftbalansen, miljøet – og ikke minst viktig for å sikre akseptable strømpriser.
show more
Post cover
Image courtesy of "www.dn.no"
Energikommisjonen: – Hele kraftskatteregimet må gjennomgås

Olje- og energiminister Terje Aasland mottok i dag Energikommisjonens rapport. Den tar til orde for et bredt skatteforlik for fornybar kraft. Her med ...


Når det kommer et høyprisregime for en periode, så kan det skape usikkerhet, men når det sies at det skal slutte på et tidspunkt, kan det gi forutsigbarhet, sier Sørgard. Disse pengene kommer ikke uten et forutsigbart skatteregime som stimulerer til investeringer, fastslår leder i Fornybar Norge, Åslaug Haga. – Det regjeringen gjorde var en situasjonsbestemt avgfjørese hvor vi måtte ta noen klare prioriteringer. I dag slår Energikommisjonens ferske rapport fast at investeringer i fornybar kraft krever langsiktighet, «hvilket betyr at på det tidspunktet beslutningen om investering tas, må produsentene ha stor grad av trygghet for hvilket skatte- og avgiftssystem som vil gjelde på lang sikt». Den økte grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 prosent til 45 prosent er ventet å dra inn 11 milliarder kroner. Støre-regjeringens midlertidige høyprisbidrag fra vann- og vindkraft er ventet å hente inn rundt 16 milliarder kroner til statskassen.
show more
Post cover
Image courtesy of "Tu.no"
Se direkte: Energikommisjonen legger fram sin rapport

Perspektiver for forsyningssikkerheten; Interessemotsetninger i energipolitikken. 60 TWh mer kraft. Det er kommet en rekke lekkasjer fra rapporten med den ...


Energikommisjonen har ikke vurdert tiltak i sluttbrukermarkedet for strøm. - Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark Norge har i dag overskudd av kraft. De vil også ha mål om å halvere saksbehandlingstiden for kraft- og nettutbygging. - Gudrun Botnen Rollefsen, administrerende direktør i Hammerfest Energi - Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO
show more
Post cover
Image courtesy of "Oppland Arbeiderblad"
Gledelig at Energikommisjonen fremhever fjernvarmen

Rapporten fra Energikommisjonen er gledelig lesning for oss som er opptatt av samfunnsoppdraget i det grønne energiskiftet.


Det er dessuten et stort potensial i eksisterende bygningsmasse som ikke har vannbårne systemer i dag, og her har Eidsiva Bioenergi startet en målrettet satsing på konvertering av bygg. Vi er klare til å bidra til videre vekst, men da er vi også avhengig av gode og forutsigbare rammevilkår. Det er fortsatt et stort potensial i å bygge ut fjernvarme i Norge, og her ligger vi som kommisjonen peker på langt etter de andre nordiske landene.
show more
Post cover
Image courtesy of "Telemarksavisa"
(+) Energikommisjonen er klokkeklar: Mer av alt - raskere

Mer kraft og mer nett, mindre oljeavhengighet og mindre klimagassutslipp. Slik bygger vi landet. Men da trenger vi mer av alt – raskere, skriver Ådne Naper.


Mer kraft og mer nett, mindre oljeavhengighet og mindre klimagassutslipp. Telemarksavisa er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Slik bygger vi landet.


Post cover
Image courtesy of "Regjeringen.no"
Olje- og energiministerens innlegg på pressekonferansen til Energikommisjonen

Lars Sørgard overleverer Energikommisjonens rapport til olje- og energiminister Terje Aasland. ... Sjekket mot fremføring. Kjære alle sammen. Aller først vil jeg ...


Det betyr at det som leveres er understreket med mer kvalitet i det arbeidet dere har gjort - i en urolig verden og innenfor knappe tidsfrister. Regjeringen har foreslått å innlemme planlegging og bygging av vindkraft i plan- og bygningsloven. Jeg vet det har vært mange brytninger i diskusjonene, og det er bra. Men også at kraftutbygging er nødvendig for at vi skal nå viktige samfunnsmål, selv om det i mange saker krever vanskelige avveininger. Regjeringen varslet nylig at den vil innføre en styringsmekanisme som skal bidra til å sikre forsyningssikkerheten for kraft. Dette underbygger det regjeringen allerede er i gang med.
show more
Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"
Energikommisjonen anbefaler massiv utbygging for å hindre kraftunderskudd i framtida

Strømforbruket vil øke betydelig de kommende tiårene. Det er behov for en massiv kraftutbygging – raskere enn vi har lagt opp til nå, ...


Det er derfor viktig å få den på plass, sa Sørgard. Det som er konsesjonsgitt så langt, tilsvarer 6 terawattimer. Skal vi sikre kraftoverskudd i framtiden, må vi ha et taktskifte, sa leder Lars Sørgard for Energikommisjonen.


Post cover
Image courtesy of "Nationen"
Energikommisjonen: Vi kan ikke fortsette å dra beina etter oss.

Vi kan ikke leve med et kraftmarked med voldsomme prisvariasjoner. Vi kan ikke fortsette kursen mot kraftmangel heller. Derfor er Energikommisjonens råd om ...


Energikommisjonen påpeker korrekt at utbyggingen av det regionale og nasjonale kraftnettet må ligge i forkant av utviklingen. Et gasskraft-brukende, importavhengig Europa må i de kommende tiår bygge ned store deler av sin produksjon og bygge opp noe nytt. Bygger vi ikke ut mer kraftproduksjon i Norge, vil vi få en svekket kraftbalanse." Det har vært å bidra til å avverge morgendagens kriser. Det kan bli et diskusjonstema om det er riktig nivå. I løpet av denne tiden har mye skjedd i norsk energisektor.
show more
Post cover
Image courtesy of "Byggmesteren"
Energikommisjonen: - Vi må spare 20 TWh i bygg raskt - Byggmesteren

Statråden tok i dag imot Energikommisjonens rapport om de «langsiktige perspektivene» for norsk energipolitikk, som Olje- og energidepartementet skriver.


Det må også vurderes å etablere nye støtte- og låneordninger der deler av lånet ettergis som tilskudd ved gjennomført enkelttiltak med høy energistandard i eneboliger og flerbolighus. – For nye bygg og bygg som totalrehabiliteres, er det strenge krav til energistandard gjennom byggteknisk forskrift (TEK). Men det viktigste er at grønne mål nå realiseres ved hjelp av kraftige økonomiske og regulatoriske virkemidler.
show more
Post cover
Image courtesy of "Nei til EU"
Selvmotsigende fra Energikommisjonen

Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen vil ha mer kraft prisgitt et EU-styrt marked. Samtidig snakker den om «et markedsbasert system under sterk statlig ...


Det som antydes fra utvalgets flertall er i beste fall flikking på et EU- og ACER-styrt strømmarked som har vist seg ikke å tjene norske interesser. Det er EUs energiregelverk i kombinasjon med nye mellomlandsforbindelser som har satt folk og næringsliv i en kritisk situasjon. – Kommisjonen sier at Norge med vår fornybare vannkraft har et annet utgangspunkt enn våre naboland, men den tar ikke høyde for det i sine anbefalinger, sier nestleder i Nei til EU, Erlend Kvittum Nytrøen.
show more
Post cover
Image courtesy of "www.dn.no"
Energikommisjonen leverer rapport til olje- og energiministeren: – Vi har dårlig tid

Onsdag formiddag la Energikommisjonen frem utredningen om Norges energibehov og kraftproduksjon, der mandatet blant annet har vært å vise hvordan ...


Regjeringen har holdt fast ved dette siste faktumet det siste året, og understreket at tiltaket er nødvendig for å holde liv i oljenæringen. – Det er rom for handling, og det er behov for politisk styring. Høye strømpriser og fare for kraftunderskudd, er medvirkende faktorer til at flere har stilt seg mer kritiske det siste året. – Energikommisjonen bekrefter det Industri Energi har sagt for døve ører i årevis: skal vi bruke mer strøm må vi produsere mer strøm. Det er nødvendig med skjerping og spissing av politikken for energieffektivisering, mener utvalget. – Vi er på vei inn i en ny tid som krever en omfattende omlegging av energisystemet, og vi har dårlig tid.
show more
Post cover
Image courtesy of "www.dn.no"
DN mener: Energikommisjonen peker på nødvendige prioriteringer i energipolitikken (+)

Olje- og energiminister Terje Aasland er «helt overbevist» om at regjeringen er i rute til å nå klimamålene i 2030. I så tilfelle trengs det ifølge ...


I så tilfelle trengs det ifølge Energikommisjonen en voldsom kraftutbygging som helst skulle begynt i går. Få med deg det som teller. Men det må også prioriteres.1 min Publisert: 01.02.23 — 17.09 Oppdatert: 7 timer siden Olje- og energiminister Terje Aasland er «helt overbevist» om at regjeringen er i rute til å nå klimamålene i 2030.
show more
Post cover
Image courtesy of "Morgenbladet"
Behandlet knapt det spørsmålet folk flest er opptatt av: De høye strømprisene

Politikerne inviteres til en mer realistisk diskusjon om klimamål og kraftkrevende industri, skriver Aslak Bonde.


Image courtesy of "Dagsavisen"
SV krever umiddelbar oppfølging av Energikommisjonen

Energikommisjonens forslag om en kraftig satsing på energisparing er svært viktig, og må følges opp av regjeringa med en gang, mener SV.


Post cover
Image courtesy of "Finansavisen"
Energikommisjonen med hårete mål, brutal skilsmisse i Barentshavet og Rec-eufori

01.02.2023 Konkursen i Flyr ble raskt overskygget av nyheter Energikommisjonen og fra Equinor og Vår Energi, som skiller lag med ammoniakkpartneren Horisont ...


Post cover
Image courtesy of "www.dn.no"
Energikommisjonen leverer rapport til olje- og energiministeren: – Vi har dårlig tid

Onsdag formiddag la Energikommisjonen frem utredningen om Norges energibehov og kraftproduksjon, der mandatet blant annet har vært å vise hvordan ...


Regjeringen har holdt fast ved dette siste faktumet det siste året, og understreket at tiltaket er nødvendig for å holde liv i oljenæringen. – Det er rom for handling, og det er behov for politisk styring. Høye strømpriser og fare for kraftunderskudd, er medvirkende faktorer til at flere har stilt seg mer kritiske det siste året. – Energikommisjonen bekrefter det Industri Energi har sagt for døve ører i årevis: skal vi bruke mer strøm må vi produsere mer strøm. Det er nødvendig med skjerping og spissing av politikken for energieffektivisering, mener utvalget. – Vi er på vei inn i en ny tid som krever en omfattende omlegging av energisystemet, og vi har dårlig tid.
show more