KS

2023 - 2 - 17

Post cover
Image courtesy of "KS"

Hvordan skal Rikslønnsnemndas kjennelse iverksettes? - KS (KS)

KS har fått medhold på alle punkter i sakene med Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag. I saken med Skolenes Landsforbund fikk vi også medhold, ...

Kontroller at ny grunnlønn minst tilsvarer garantilønn pr. Kontroller at ny grunnlønn minst tilsvarer ny garantilønn pr. Rikslønnsnemdas kjennelse mellom KS og SL gjelder alle fylkeskommunene, og innebærer at yrkesfaglærere som er tilsatt etter 27.09.2022 og som har et ekstra fagbrev i tillegg til det fagbrevet som er grunnlaget for tilsettingen, skal innplasseres i stillingskode 7963 Adjunkt med tilleggsutdanning. Arbeidstakere som var tilsatt 30.04.2022 og som gikk av med pensjon etter 27.9.2022, gis sentrale tillegg med virkning fra 27.9.2022. Disse arbeidstakerne får nå sentralt tillegg med virkning fra 27.9.2022, i tråd med ansiennitet pr. Arbeidstakere som er medlemmer av Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag og som er tilsatt fra 1.1.2023, skal ikke ha sentralt tillegg pr. 1.1.2023, men det må likevel påses at de har en grunnlønn i henhold til ny garantilønnstabell pr. Selv om sentrale tillegg for arbeidstakere med stillingskode i hovedtariffavtalens kapittel 4 skal gis fra 27.09.2022, forutsetter det likevel at arbeidstakerne var ansatt 30.4.2022. Det må likevel påses at de har minst en grunnlønn i henhold til ny garantilønnstabell. september 2022, og det er nå avklart at sentrale lønnsendringer for 2022 skal utbetales fra og med denne datoen. KS har i B-rundskriv 4/2022 informert og kommentert iverksetting av hovedoppgjøret pr. - KS har fått medhold på alle punkter i sakene med Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag.

UDF-leder Steffen Handal: – Kynisk maktbruk av KS (Utdanningsnytt)

Landets lærere i skoler og barnehager fikk fredag morgen beskjed om at nemda støtter arbeidsgiverne og gir dem fullt gjennomslag. Lærerne reagerer kraftig.

Dermed er det satt endelig punktum for lønnsoppgjøret i fjor. – Lærerne får nå etterbetalt lønnstilleggene fra arbeidets gjenopptakelse etter streiken, slik det er fast og langvarig praksis for i Rikslønnsnemnda. Skolenes landsforbund skriver i sin pressemelding at de er svært skuffet over at nemnda satte virkningstidspunktet til streikens slutt. – Jeg tror det kan komme mange og sterke reaksjoner i tiden fremover. – KS og nemda sørger for å frata lærerne nesten et halvt års lønnsøkning ved å sette senest mulig virkningsdato for fjorårets lønnstillegg. juni i fjor, men nemnda har bestemt å følge prinsippet om at det gjelder fra streiken ble avsluttet 27.

Post cover
Image courtesy of "KS"

Grønne bygganskaffelser– så mye kan du spare - KS (KS)

Webinar 7. mars: Hvordan kan offentlige byggherrer stille klimakrav når de skal rehabilitere eller bygge nytt? Hva kan byggebransjen levere? Koster det mer å ...

Det følges opp med fysiske seminarer rundt i landet der temaet vil bli grundigere gjennomgått og det vil legges til rette for dialog og bistand for de som ønsker det. Det er derfor på tide med et skikkelig kompetanseløft, der både byggherrer og leverandører blir oppdatert på beste praksis, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ. Likevel erfarer vi at laveste pris fortsatt er dominerende når det bestilles nye skoler, kontorbygg og sykehjem.

Post cover
Image courtesy of "Utdanningsforbundet"

Nemndas kjennelse: – Et stort tap for skolen, og en fallitterklæring ... (Utdanningsforbundet)

Rikslønnsnemnda kom i dag med sin kjennelse. Den ga verst tenkelige utfall for lærerne i landets skoler og barnehager. Steffen Handal frykter demotiverte ...

– Det er en offensiv og positiv formulering, men tiltakene for å rekruttere, utdanne og beholde er jo fraværende! [vår faktasak](/nyheter/2023/dette-betyr-rikslonnsnemndas-kjennelse-for-deg/) og [vår Q&A](/nyheter/2023/sporsmal-og-svar-om-rikslonnsnemndas-kjennelse/). Vi mener regjeringen ikke hadde godt nok grunnlag til å gå inn med tvungen lønnsnemnd og vil gjerne ha dette vurdert av en uavhengig part. – Vi kommer dessuten til å klage regjeringens avgjørelse om tvungen lønnsnemnd inn til ILO, som er den internasjonale arbeidsretten. Samtidig understreker Utdanningsforbundets leder at det ikke bare er KS som har ansvaret for det som nå skjer. Vi jobber for å få endret praktiseringen av frontfagsmodellen, slik at offentlig sektor ikke blir hengende etter privat sektor når det gjelder lønn og tape konkurransen om de høyt utdannede folkene. Det er totalt urimelig og at de reagerer kraftig mot KS forstår jeg svært godt, sier Handal. Den ga verst tenkelige utfall for lærerne i landets skoler og barnehager. Dersom dette bidrar til å forsterke lærermangelen, vil det ha store konsekvenser for elevene og deres undervisning. Det er alt annet enn tillitsvekkende, og oppleves som en provokasjon, sier Handal. Med andre ord, et verst mulig utfall for landets organiserte lærere i skoler og barnehager. Tilbudet som ble presentert i meklingen i fjor ville gitt lærerne en betydelig reallønnsnedgang og langt bak nær alle andre i fjor.

Post cover
Image courtesy of "VG Nå"

Lærernes lønnsoppgjør avgjort etter streiken i fjor – KS får fullt ... (VG Nå)

Lærerne har nå fått avgjørelsen etter fjorårets langvarige streik, som ble stanset av regjeringen. De har ikke fått medhold i sine krav.

Det skal ikke være slik at kyniske arbeidsgivere i offentlig sektor bare kan la streiken løpe helt fram til staten griper inn, og likevel være hundre prosent sikre på å få fullt medhold. – Dette resultatet viser at SV gjorde rett i å stemme mot tvungen lønnsnemd. Det er så galt så det kan få blitt. juni i fjor, men nemnda har bestemt å følge prinsippet om at det gjelder fra streiken ble avsluttet 27. Det påhviler derfor både KS og regjeringen nå et stort ansvar for å gjenopprette tilliten til lærerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. – Hovedtariffavtalen i KS-tariffområde mellom KS og de øvrige arbeidstagerorganisasjonene i Unio gjøres gjeldende fra 27.

Post cover
Image courtesy of "iTromsø"

Endelig punktum for fjorårets lærerstreik – vant ikke fram med sine ... (iTromsø)

– Våre medlemmer er svært skuffet og til dels forbannet på arbeidsgiveren KS, som prosederer for det aller verst tenkelige resultatet, sier leder Steffen Handal ...

– Arbeidsgiversiden sparer over 800 millioner kroner på streiken, og benytter samtidig anledningen til å straffe lærerne økonomisk. – Nok en gang ser vi at erfarne lærere og lektorer ikke blir verdsatt i skolen. – Det som burde bekymre den norske befolkningen, er at lærerne har en arbeidsgiver som benytter enhver mulighet til å gå i klinsj med lærerne. Dermed er det satt endelig punktum for lønnsoppgjøret i fjor. – Lærerne får nå etterbetalt lønnstilleggene fra arbeidets gjenopptakelse etter streiken, slik det er fast og langvarig praksis for i Rikslønnsnemnda. – KS og nemnda sørger for å frata lærerne nesten et halvt års lønnsøkning ved å sette senest mulig virkningsdato for fjorårets lønnstillegg.

Post cover
Image courtesy of "KS"

Fagdag Skoleeier - KS (KS)

Tid: 22. februar 2023 kl. 09.30 - 15.45. Sted: Scandic Lillehammer Hotel. Målgruppe: Skoleeier. Region: KS Innlandet.

Hva kan vi lære av Statsforvalteren sine erfaringer fra håndhevingsordningen og tilsyn med kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø? Sted: Scandic Lillehammer Hotel

Post cover
Image courtesy of "KS"

Fagdag kommunen som barnehagemyndighet - KS (KS)

Tid: 23. februar 2023 kl. 09.30 - 15.45. Sted: Scandic Lillehammer Hotel. Region: KS Innlandet. Målgruppe: barnehagemyndighet.

Hensikten med dagen er å sette barnehageloven og organiseringen av myndighetsrollen inn i en større kontekst. Sted: Scandic Lillehammer Hotel Støtte til utøvelsen av rollen som tilsynsmyndighet på § 40-43, herunder arbeid med internkontroll.

Post cover
Image courtesy of "Fjordabladet"

Kynisk maktbruk frå KS (Fjordabladet)

Landets lærarar i skular og barnehagar fekk sist fredag beskjed om at Rikslønsnemnda støttar arbeidsgivarane og gir dei fullt gjennomslag.

Explore the last week